Opis bibliograficzny


Bibliografia
Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.
Bibliografia przedmiotowa - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły
do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy,
o cytowanych w pracy dziełach i autorach.
Bibliografia podmiotowa - wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.
Na przykład  przy temacie Motyw wesela w literaturze, literaturą podmiotu będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego, natomiast przykładową literaturą przedmiotu - Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego.
Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

l  Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
l  Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania
w tekście i kolejno ponumerowane.
l  W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd.
l  Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami.
l  Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.
l  Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(...)„
l  Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!
l  Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!
l  Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz.
l  Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.
l  Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.
Znaki przestankowe ; : . , - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Przykładowe opisy bibliograficzne

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe!!!
; : . , / ( )
Stosuj je konsekwentnie!

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. Wyd. 2 (rozszerz). Warszawa: KAMA, 1994. ISBN
83-86235-91-8.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ
Lektury licealisty. Szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wyd. 2 popr. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1995]. ISBN 83-04-02140-4.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ
Encyklopedia zdrowia. Pod red. Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego. Wyd. 3 zmienione., T. 1. Warszawa: Wydaw. Naukowe, 1984. ISBN 83-01-11680-3.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/KSIĄŻKI
(gdy cała książka jest tego samego autora)
Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, 1999.
ISBN 83-7227-247-6. Aleksandria. Z poezji Teokryta, s. 311-319.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WIERSZA
(ze zbioru jednego autora)
Twardowski Jan: Rachunek dla dorosłegoa. Wyd. 3. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, 1999. ISBN 83-205-4545-5. Wieczność, s. 87-88.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY JEDNEGO OPOWIDANIA
(ze zbioru jednego autora)
Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków: Wydaw. GREG, 2005. ISBN 83-7327-194-5.
Kamizelka, s. 67-73.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU /ROZDZIAŁU/ PRACY ZBIOROWEJ
(nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: opis książki, w której zawarty jest  rozdział, strony rozdziału)
Wiślicki Adam: Orlandy cierpienia. W: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Oprac. Janina Kulczycka - Saloni. Wyd. 2. Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich,
1985. ISBN 83-04-01663-X, s. 6-12.

OPIS WIERSZA
(z antologii wielu autorów)
Kamieńska Anna: Adam i Ewa. W: Strofy kobiet o kobietach. Antologia. Wybór, oprac. i posłowie. Krystyna Godlewska. Warszawa: Iskry, 1984. ISBN 83-207-0295-X, s. 110.

OPIS BIBILOGRAFICZNY WSTĘPU DO KSIĄŻKI /POSŁOWIA/PRZEDMOWY/
(Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: opis książki, w której zawarty jest wstęp,  strony wstępu) Jarzębski Jerzy: Wstęp. W: Schulz Bruno: Opowiadania. Wybór esejów i listów. Wrocław:  Ossolineum, 1989. ISBN 83-04-02717-8, s. III-CXVIII.
Zawiślan Danuta: Posłowie. W: Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 28. Warszawa:
Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-01088-8, s. 349-356.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA
(Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”, rok, numer
czasopisma, strony artykułu)
Stępniowski Wojciech: Węglowa nanorewolucja. „Wiedza i Życie”, 2008, nr 10, s. 22-27.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU
(Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i  nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma”, rok, numer, numery stron)
Wodecki Andrzej: Autentyczna imitacja. Rozm. przep. Przemysław Bąbel. „Charaktery”,
2008, nr 5, s. 17-21.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH KSIĄŻKI NA PŁYCIE CD
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM].
Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

KSIĄŻKI W INTERNECIE
Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

STRONA WWW
Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia  Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/

ARTYKUŁ W CZASOPISMIE INTERNETOWYM
Karpiel  Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: „Konspekt” [on- line]. 2005  nr 2 [dostęp 22 września2005]. Dostępny w Internecie:
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.htm. ISS 1509-6726


OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (RZEŹBY, DZIEŁA  ARCHITEKTURY)
(jak opis rozdziału z książki)
Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków  malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. I uzup. Wrocław: Ossolineum, 1986. ISBN 83-5768- 35-X, nr il. XLVI.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986.